Rozmiar tekstu

Nowy Zarząd "SONAR-u"

Informujemy, że w dniu 30 marca 2012r., w ramach Walnego Zgromadzenia, odbyły się wybory Zarządu Stowarzyszenia „SONAR”.
Spośród siedmiu zgłoszonych kandydatów, w wyniku tajnego głosowania, w skład Zarządu weszło pięć osób:
Norbert Penza – prezes,
Tamara Łukijańczuk – wiceprezes,
Włodzimierz Wawryszewicz – skarbnik,
Ewa Smorawińska – sekretarz,
Marta Wanisławczyk – członek Zarządu.

Jak widać trzy pierwsze osoby zostały wybrane ponownie i powierzono im takie same funkcje – świadczy to z pewnością o uznaniu wobec ich dotychczasowej działalności.

Wszystkim gratulujemy zaufania, jakim zostali obdarzeni oraz życzymy siły i skuteczności w podejmowaniu nowych zadań, a także osobistej satysfakcji ze służby na rzecz „sonarowców” :)

Dziękujemy również członkom Stowarzyszenia, którzy wzięli udział w zebraniu.

Zaproszenie do udziału w Programie "E-szansa"

Nasze Stowarzyszenie otrzymało informację o Programie „E-szansa”, którego organizatorem jest Fundacja „Dzieci – Dzieciom” wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Przekazujemy zatem członkom „SONAR-u” a także wszystkim osobom z dysfunkcją narządu ruchu, które odwiedzą naszą stronę, zaproszenie do uczestnictwa w tymże Programie.

Więcej…

8 czy 7 godzin pracy?

Prawdopodobnie już wszyscy niepełnosprawni wiedzą, iż od 1 stycznia 2012r. czas pracy osób zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności i zatrudnionych na tzw. cały etat wzrósł z 7 do 8 godzin dziennie (z 35 do 40 godzin w wymiarze tygodniowym). Jednak chyba nie każdy jeszcze ma świadomość, że nowelizacja ustawy o rehabilitacji z dnia 29 października 2010r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1475) daje możliwość korzystania ze skróconego czasu pracy.

Na mocy art. 15 ust. 2 tejże ustawy osoby ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie są w stanie pracować powyżej 7 godzin dziennie, muszą przedłożyć swojemu pracodawcy zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (zaświadczenie od lekarza prowadzącego jest ważne tylko wtedy, gdy brak jest lekarza medycyny pracy). Skierowanie do lekarza, celem przeprowadzenia badań koniecznych do uzyskania zaświadczenia, wydaje pracodawca na wniosek zainteresowanego pracownika – pracodawca nie ma bowiem obowiązku, niejako z urzędu, wydawać takiego skierowania wszystkim swoim niepełnosprawnym pracownikom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
Nie może też żądać od pracownika skorzystania z uprawnienia do pracy w skróconym czasie pracy.
Koszt tych badań, niezależnie od tego, czy wykonuje je lekarz medycyny pracy czy – w przypadku jego braku – inny lekarz, ponosi pracodawca. Jeśli do uzyskania zaświadczenia potrzebne byłyby inne badania, również wykonywane są one na koszt pracodawcy.

Gdy lekarz orzeknie o skróceniu czasu pracy, ten obowiązuje od dnia, w którym przedłożymy pracodawcy takowy dokument.

Należy także pamiętać, że badanie w celu wydania zaświadczenia o konieczności skróconego czasu pracy nie jest tożsame z badaniami wstępnymi, okresowymi czy kontrolnymi.

Tekst ustawy z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Można więcej dorobić do renty socjalnej

Wszystkie osoby pobierające rentę socjalną informujemy, że od tego roku mogą osiągać wyższe przychody, bez zawieszenia prawa do renty.

Do końca minionego roku renta socjalna została zawieszana w sytuacji, gdy świadczeniobiorca uzyskiwał przychód przekraczający 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w grudniu było to 1 024,80 zł). 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 224, poz. 1338), która ustala próg przychodów dla otrzymujących tego rodzaju świadczenie na wysokości 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał kalendarzowy.
W III kwartale ubiegłego roku 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to kwota 2 391,20 zł i limit ten obowiązuje do końca lutego bieżącego roku. Od marca do końca maja limit przychodów będzie naliczony na podstawie IV kwartału 2011r., itd.

W związku z tym, że kwota graniczna jest zmienna, przypominamy osobom pobierającym rentę socjalną i osiągającym inny przychód o konieczności sprawdzania, jaki limit za ostatni kwartał kalendarzowy ogłosił Prezes Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych. Jeśli nasze dodatkowe przychody w danym miesiącu go przekroczą to mamy obowiązek niezwłocznie poinformować o tym organ wypłacający rentę socjalną (obecnie ZUS), co będzie skutkowało zawieszeniem prawa do renty w tymże miesiącu. Powiadomienie następuje w formie pisemnego oświadczenia. Jeżeli nasz pracodawca odprowadza za nas składki na ubezpieczenia społeczne to przedstawiamy także zaświadczenie, które on nam wystawi.

Zobacz tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

Wręczenie nagród laureatom Konkursu Fotograficznego... i nie tylko

Tegoroczna edycja organizowanego przez Stowarzyszenie „SONAR” Konkursu Fotograficznego „Głogów – Tu żyję, tu pracuję, tu działam” doczekała się efektownego finału. 13 grudnia 2011r., w Domu Uzdrowienia Chorych, wszystkim autorom najwyżej ocenionych zdjęć zostały wręczone atrakcyjne nagrody. Prezes naszego Stowarzyszenia, Norbert Penza, przedstawił laureatów i wyróżnionych, natomiast Pani Barbara Popiel – jeden z jurorów rozstrzygniętego w listopadzie Konkursu – osobiście pogratulowała każdemu.

Dokonało się to w niezwykle widowiskowej oprawie, gdyż w tym dniu, w ramach Obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych i Seniorów, odbywał się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „W Cieniu Kolegiaty”. Mieliśmy okazję oglądnąć bardzo ciekawe i o głębokim przekazie inscenizacje oraz wysłuchać wielu piosenek i autorskich wierszy. Było zatem i radośnie i refleksyjnie :)
Na zakończenie zgromadzone jury ogłosiło wyniki we wszystkich prezentowanych kategoriach.

Pomiędzy poszczególnymi występami miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie – z uwagi na fakt, że rok 2011 to Europejski Rok Wolontariatu, zostali wyróżnieni także wolontariusze działający na rzecz organizacji pozarządowych. Również nasze Stowarzyszenia z przyjemnością uhonorowało trzy osoby, które poświęcają nam swój cenny czas i wnoszą dużo ciepła. A są to: Magda Łączyńska, Olga Smorawińska oraz Krzysztof Fryczyński.

Całą uroczystość uświetnił występ chóru „Gaudium” pod dyrekcją Barbary Walendzik.

Zachęcamy do oglądania galerii.

Więcej artykułów…

Strona 10 z 12

10

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy

Cytat


"Zostałem niepełnosprawny na całe życie, ale na szczęście moja dusza nie jest niepełnosprawna."

(autor anonimowy)

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości