Rozmiar tekstu

Statut Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONAR”


Stowarzyszenie Osób niepełnosprawnych Ruchowo jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją pozarządową, skupiającą w swych szeregach osoby działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz inne , uznające cele i zasady działania Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie w swej działalności statutowej zachowują neutralność polityczną i tolerancję światopoglądową.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO —„SONAR”

§ 2

1. Stowarzyszenie Osób Niesprawnych Ruchowo działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia Osób Niesprawnych Ruchowo jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Głogów.

§ 4

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się innymi na pracy społecznej ogółu członków.
2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo może prowadzić działalność gospodarczą oraz zatrudniać pracowników do realizacji określonych zadań.

§ 5

1. Stowarzyszenie może wstępować do innych organizacji krajowych i zagranicznych i występować z nich zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy prawo o stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie może łączyć się w związki lub federacje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych.

§ 6

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo może posiadać sztandar oraz używać znaku, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo jako osoba prawna może w szczególności:
a/ posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy,
b/ nabywać i zbywać posiadany majątek,
c/ być stroną umów,
d/ przyjmować i czynić darowizny,
e/ występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo jest promowanie równych szans osób niepełnosprawnych poprzez integrację społeczności lokalnej, zwalczanie barier funkcjonalnych i społecznych, zwalczanie dyskryminacji w zatrudnianiu, edukacji, opiece zdrowotnej, przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych i starszych z działalności w różnych dziedzinach życia społecznego, jak również wyrównywania szans  w społeczeństwie.

§ 9

Cele wymienione w § 8 Stowarzyszenie SONAR realizuje poprzez :
1. Zwrócenie uwagi samorządów lokalnych na potrzeby związane z szeroko rozumianą rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych i seniorów.
2. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnych o potrzebach osób niepełnosprawnych i seniorów poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw, w tym organizowanie turnusów edukacyjno-rehabilitacyjnych imprez integracyjnych, konferencji, szkoleń, akcji charytatywnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i seniorów.
3. Zwiększenie aktywności w sferze społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, wykorzystanie ich potencjalnych zdolności.
4. Uaktywnienie osób niepełnosprawnych i seniorów w życiu społecznym i wyrównanie szans osób niepełnosprawnych i seniorów.
5. Zaspokojenie indywidualnych potrzeb w zakresie twórczości i akceptacji własnej niepełnosprawności poprzez organizowanie konkursów, przeglądów, spartakiad rehabilitacyjnych.
6. Wsparcie rodzin niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
7. Zintegrowanie środowiska wiejskiego osób niepełnosprawnych i seniorów z miejskim poprzez pobudzanie działań w zakresie rehabilitacji społecznej środowiska wiejskiego oraz zapobieganie powstawaniu niepełnosprawności.
8. Współpraca z lokalnymi i ponadlokalnymi mediami.
9. Prowadzenie form nowatorskich i niekonwencjonalnych w środowisku lokalnym.
10. Poprawę warunków środowiskowych sprzyjających pełnej integracji społecznej tych osób poprzez likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się.
11. Prowadzenie działalności profilaktycznej przeciwdziałającej dyskryminacji i wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną.
12. Utworzenie Centrum Wolontariatu i Klubu Środowiskowego.
13. Opracowywanie i wdrażanie programów pomocowych oraz realizację zadań zleconych programów krajowych i międzynarodowych, służących idei rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych.
14. Upowszechnianie działań związanych z szeroko rozumianą rehabilitacją społeczną i zawodową poprzez wydawanie folderów informacyjnych, biuletynów, prowadzenie banku danych odnośnie organizacji i instytucji działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i starszych.
15. Integracja niepełnosprawnych i pełnosprawnych mieszkańców powiatu.
16. Zapobieganie powstawianiu niepełnosprawności.
17. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów.
18. Prowadzenie działań w celu gromadzenia funduszy na organizację zamierzeń.
19. Udzielanie pomocy i doradztwa prawnego osobom niepełnosprawnym, starszym, ich rodzinom i opiekunom.
20. Prowadzenie różnych form poradnictwa, wsparcia i terapii.
21. Kształtowanie postaw prospołecznych, zwłaszcza wśród młodzieży oraz szacunku dla osób niepełnosprawnych, starszych.
22. Wspieranie lokalnych działań edukacyjnych, samopomocowych, kulturalnych - służących integracji środowiska.
23. Konsolidacja organizacji lokalnych i ponadlokalnych.
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje samodzielnie lub wraz z innymi organizacjami krajowymi, międzynarodowymi, samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkowie Stowarzyszenia SONAR dzielą się na :
- zwyczajnych,
- wspierających i podopiecznych,
- honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład swej pracy w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację przystąpienia i będzie przestrzegała zasad postępowania, obowiązujących w Stowarzyszeniu i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Osoba, która pełni funkcję we władzach innego Stowarzyszenia o podobnym profilu nie może pełnić funkcji we władzach naczelnych Stowarzyszenia, bez zgody Zarządu.

§ 12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich organów Stowarzyszenia na zasadach określonych ordynacją wyborczą,
2. zwracać się do organów Stowarzyszenia o ochronę swoich praw i interesów,
3. występować z wnioskami i postulatami do wszystkich ogniw Stowarzyszenia,
4. brać udział w zebraniach Stowarzyszenia, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby, w tym zabrać głos i składać wyjaśnienia,
5. korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
6. korzystać z urządzeń i obiektów, będących własnością Stowarzyszenia lub przez nie użytkowanych,
7. nosić znaczek i odznaki, nadane przez Stowarzyszenie.

§ 13

1. Członkiem wspierającym i podopiecznym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością merytoryczną Stowarzyszenia, która dla wsparcia działalności Stowarzyszenia deklaruje pomoc finansową lub rzeczową lub udziela inne rodzaje świadczeń i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Przyjęcia i skreślenia z listy członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający i podopieczny posiada prawa określone w § 12 pkt. 5,6,7

§ 14

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona we wspieraniu i urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15

1. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest przestrzegać przepisy Statutu, regulaminu oraz uchwał Stowarzyszenia, jak również zasad współżycia społecznego.
2. Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
3. Terminowo uiszczać składki członkowskie oraz inne opłaty uchwalane przez organy Stowarzyszenia (z wyłączeniem członków honorowych i podopiecznych),
4. Otaczać opieką oraz wykazywać należytą staranność o mienie Stowarzyszenia.

§ 16

Za szczególnie aktywną działalność społeczną członek Stowarzyszenia może być wyróżniony honorową odznaką Stowarzyszenia lub przedstawiony do odznaczeń.

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:
- rezygnacji z członkostwa, zgłoszonej na piśmie lub ustnie, w obecności dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia,
- skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku, po uprzednim upomnieniu,
- wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
- zgonu członka Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w przypadku:
- prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem i innymi przepisami Stowarzyszenia,
- popełnienia czynu dyskwalifikującego daną osobę jako obywatela lub godzącego w dobre imię Stowarzyszenia, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym.
3. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust.2 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień osobiście na swoim posiedzeniu lub pisemnie.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie określonej w ust.2 członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od daty otrzymania odpisu uchwały do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
5. Członek skreślony może być ponownie przyjęty do Stowarzyszenia po upływie co najmniej 6 miesięcy i uregulowaniu zaległych składek.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§19

Członek Stowarzyszenia, wybrany do władz jest obowiązany:
- aktywnie uczestniczyć w pracach organu, do którego został wybrany,
- godnie reprezentować interesy Stowarzyszenia.

§20

Zarządy lub ich członkowie mogą być odwołani, jeżeli nie wykonują przyjętych obowiązków lub działają na szkodę Stowarzyszenia.

§ 21

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co 2 lata, jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji rewizyjnej.
4. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
5. Nadawanie godności członka honorowego.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd:
1. z własnej inicjatywy,
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1-go miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 23

Najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami jest Zarząd.
Zarząd składa się z:
1. Prezesa
2. Wiceprezesa
3. Trzech członków spośród, których wybiera się Sekretarza i Skarbnika.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
3. Realizowanie uchwał Walnego zgromadzenia.
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności
5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
6. Ustalanie bieżących planów działalności i rocznego planu finansowego, Stowarzyszenia uraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich, zwalniania z ich uiszczania oraz zasad obniżania ich wysokości.
8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych, wspierających i podopiecznych.
9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 25

Dla sprawnej realizacji zadań Stowarzyszenia Zarząd może powołać komisje problemowe (socjalną, edukacyjną, sponsoringową itp.) a w miarę potrzeb również komisje doraźne.

§26

1. Uchwały władz Stowarzyszenia sprzeczne z prawem, statutem regulaminami lub postanowieniami władz nadrzędnych Stowarzyszenia są nieważne. Stwierdzenie nieważności uchwały należy do kompetencji nadrzędnej jednostki organizacyjnej.
2. Uchwały i wytyczne wyższych władz Stowarzyszenia, podjęte zgodnie ze statutem są obowiązujące dla niższych szczebli organizacyjnych oraz członków Stowarzyszenia.

§ 27

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 28

1. Obsługę prawną, administracyjną oraz finansowo-księgową władz naczelnych Stowarzyszenia zabezpiecza biuro Stowarzyszenia.
2. Strukturę i zasady działania biura określa Zarząd w formie regulaminu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 29

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
- wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
- wpływy z działalności statutowej,
- darowizny i zapisy,
- dotacje,
- wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 30

1. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące oraz decyzje Zarządu.
2. Oświadczenia w sprawach majątkowych stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes i jeden z członków Zarządu.
3. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa i jednego z członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 31

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskania środków na wykonywanie działalności statutowej.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w każdej, prawem dozwolonej formie.

§ 32

1. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własne ryzyko.
2. Cały dochód z działalności gospodarczej winien być przeznaczony na jej dalszy rozwój lub na cele statutowe Stowarzyszenia.
3. O przeznaczeniu uzyskanego dochodu decyduje wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia.

§ 33

Działalność gospodarcza Stowarzyszenia podlega przepisom ogólnie obowiązującym.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 34

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
W przypadku likwidacji Stowarzyszenia decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu. Obowiązki likwidatora określa ustawa – Prawo o stowarzyszeniach. Niniejszy statut został uchwalony przez Zebranie założycielskie Stowarzyszenia SONAR w dniu 28.11.2008 r.