Rozmiar tekstu

Darczyńcy Stowarzyszenia „SONAR”


Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie „SONAR” powołane zostało na bazie głogowskiego koła Dolnośląskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. Przejęło ono cele statutowe owego koła. Stowarzyszenie tworzą w większości byli członkowie koła.
„SONAR” kontynuuje działania zmierzające do integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych ruchowo.
Podstawową formą aktywności są w dalszym ciągu comiesięczne zebrania członków. Podczas comiesięcznych zebrań dyskutowane są bieżące problemy niepełnosprawnych Głogowian. Spotkania te są ważnym miejscem wymiany informacji o sprzęcie ortopedycznym i rehabilitacyjnym i możliwościach samopomocy w tej dziedzinie, programach PFRON i PCPR dotyczących niepełnosprawnych.
Inną formą działań finansowanych całkowicie ze środków stowarzyszenia jest organizowanie pikników i spotkań na świeżym powietrzu. Odbywają się one w miesiącach późnowiosennych i letnich.
Ważną rolę w szerokim wachlarzu działań SONARu odgrywała pomoc członkom stowarzyszenia i innym osobom niepełnosprawnym w kontaktach z urzędami i instytucjami. Udzielane są porady dotyczące wypełniania wniosków i formularzy. Informuje się o możliwościach korzystania z programów pomocowych dostępnych na terenie Głogowa.
Na stałe do kalendarza imprez weszły zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych odbywające się zazwyczaj w listopadzie. Odpowiednio dobrane dyscypliny sportowe umożliwiają rywalizację osobom z różnymi dysfunkcjami.
Zainteresowania artystyczne i krajoznawcze rozwijają doroczne konkursy fotograficzne. Ich uczestnicy przedstawiają swe otoczenie, pokazują problemy i sukcesy, utrwalają piękno głogowskiej przyrody i architektury.
Stowarzyszenie prowadzi również nie komercyjną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego pozyskanego także od naszych zagranicznych przyjaciół.
„SONAR” stał się także ważnym ogniwem w kształtowaniu pewnych aspektów polityki społecznej naszego miasta współpracując regularnie z włazami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.

W naszych działaniach korzystamy ze środków Gminy Miejskiej Głogów i Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Niestety z uwagi na ogólne trudności środki te są z roku na rok coraz mniejsze.
Dlatego też Państwa pomoc dla działań naszego Stowarzyszenia jest tak ważna. Pozwoli ona na utrzymaniu dotychczasowego poziomu działalności lub nawet na poszerzenie naszej oferty. Umożliwi też dotarcie do większej ilości osób niepełnosprawnych, z których wiele zamkniętych jest jeszcze w swych mieszkaniach.
W zamian oferujemy Państwu umieszczenie nazwy i logo Państwa firmy na naszej stronie internetowej. Symbole te będą również widoczne na imprezach organizowanych przy Państwa współudziale. O naszych sponsorach pamiętać będziemy również w kontaktach z lokalnymi mediami. Nazwy i symbole umieszczone zostaną także na naszym papierze firmowym.
Rzecz jasna będziemy w stanie rozliczyć każdą otrzymaną kwotę zapewniając wgląd w dokumentację księgową. Na Państwa życzenie będziemy informować o sposobie wydatkowania otrzymanych od Państwa środków.
Z góry dziękujemy za pomoc tak ważną dla niepełnosprawnych mieszkańców Głogowa i okolic.

Wyrazy wdzięczności kierujemy również do wszystkich, którzy już wsparli działalność „SONAR-u”.