Rozmiar tekstu

Można więcej dorobić do renty socjalnej

Wszystkie osoby pobierające rentę socjalną informujemy, że od tego roku mogą osiągać wyższe przychody, bez zawieszenia prawa do renty.

Do końca minionego roku renta socjalna została zawieszana w sytuacji, gdy świadczeniobiorca uzyskiwał przychód przekraczający 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w grudniu było to 1 024,80 zł). 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 224, poz. 1338), która ustala próg przychodów dla otrzymujących tego rodzaju świadczenie na wysokości 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał kalendarzowy.
W III kwartale ubiegłego roku 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to kwota 2 391,20 zł i limit ten obowiązuje do końca lutego bieżącego roku. Od marca do końca maja limit przychodów będzie naliczony na podstawie IV kwartału 2011r., itd.

W związku z tym, że kwota graniczna jest zmienna, przypominamy osobom pobierającym rentę socjalną i osiągającym inny przychód o konieczności sprawdzania, jaki limit za ostatni kwartał kalendarzowy ogłosił Prezes Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych. Jeśli nasze dodatkowe przychody w danym miesiącu go przekroczą to mamy obowiązek niezwłocznie poinformować o tym organ wypłacający rentę socjalną (obecnie ZUS), co będzie skutkowało zawieszeniem prawa do renty w tymże miesiącu. Powiadomienie następuje w formie pisemnego oświadczenia. Jeżeli nasz pracodawca odprowadza za nas składki na ubezpieczenia społeczne to przedstawiamy także zaświadczenie, które on nam wystawi.

Zobacz tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy

Cytat


"Pragnę zwyciężyć lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć niech będę dzielny w swym wysiłku."

(fragm. Przysięgi olimpijskiej)

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości