Rozmiar tekstu

Dodatkowe 100 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

9 maja 2012r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012r., poz. 551). Uchwała ta przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego – na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) – niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowo 100 zł miesięcznie. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Osoba, która ma przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, musi złożyć do organu realizującego świadczenia rodzinne wniosek o przyznanie w kwietniu, maju i czerwcu dodatkowej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego (nie został określony wzór takiego wniosku, co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012r.
W związku z faktem, że możliwość składania wniosków została przewidziana do 31 maja 2012r., pomoc przysługująca za miesiące poprzedzające złożenie wniosku będzie wypłacana z wyrównaniem.
Osoby, które dopiero po 31 maja br. nabędą prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w wyżej wymienionych miesiącach, również będą mogły ubiegać się o te dodatkowe środki pieniężne. W takiej sytuacji wniosek o przyznanie pomocy powinien zostać złożony w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Więcej informacji można uzyskać we właściwym organie realizującym świadczenia rodzinne (tj.: wójt, burmistrz, prezydent miasta lub upoważniony kierownik bądź pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W przypadku miasta Głogów jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dział Świadczeń Rodzinnych.

Przy okazji przypominamy, że świadczenie pielęgnacyjne to nie to samo, co zasiłek pielęgnacyjny. Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem przysługującym osobom, które nie podjęły bądź zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny, w tym wypadku nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy

Cytat


"Kocham życie, przyjacielu, i nawet wtedy, kiedy zraniło mnie tak bardzo, że przez krótką chwilę zapragnęłam umrzeć, nawet wtedy nie popełniłam zdrady."

(Halina Poświatowska)

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości